Out to Sea?

Urška Purg

On the way from work, I stop by at the market. I crave some bananas and I need a few lemons. Before weighing them and getting a price, I neatly place them in those see-through plastic bags. Quickly, I also grab my favourite yogurt in a cup and a bottle of water, since I forgot to drink all day. The last thing I need is a piece of cheese, packed in a stretch foil. There, I’m done. Since I’m always in a hurry, I rush to the self-cashier’s and stuff my purchase in their handy plastic bags. Once I’m home, placing my yield on the spots, where it belongs, I realize, I made it home with three new plastic bags, plastic cup and a bottle, and a plastic foil. Ok, it’s not that bad. It gets worse though, when thinking this happens nearly every second day. And not only in my case. However, what has this to do with museums? More than we think.

20170110_141909

A mass of plastic waste, which every 20 – 30 secunds ends up in the sea.

Out to Sea? Is an exhibition telling a story about a phenomenal material – plastic. Plastic is amazing, since it can have any characteristic we want. It is cheap, light… practically it is perfect. It even contributed to the development of the daily appliances. Plastic is so to say almighty. Moreover, it is very badly degradable. It proves its almightiness also in the sea, the final station where it ends up in large masses every 20 to 30 seconds.

To decompose, plastic needs UV rays.

Would you like to take a look of what size of a mass am I talking about? Take a walk through the travelling exhibition, currently hosted in The Museum of Architecture and Design (MAO). Already during the visit, your brain will start to ruminate on this. Exhibition from The Museum für Gestaltung Zürich, which travels around the world in environment-friendly way, is set to be easily understood and introduced to the children. The visitor is introduced to an afterlife of plastic, once it served its purpose for the humans. The exhibition plays with a thought, what archaeological diggings will our successors find. It offers an insight on how much plastic waste we produce; it illustrates the different ways of recycling. It enables us to discover on our own, how much and how small plastic bits are hiding in the sea sand. It serves us with facts about the plastic and visual enrichments, among which also a mockumentary – depicting a plastic bag’s struggle to reach the bags’ afterlife paradise – gets its place.

Poisons, hiding in the plastic bits, are accumulated in the organism’s fat tissue, rounding the food chain with us: the fish eats the bits, and we eat the fish. And the poisons along with the fish.

Despite seeing this exhibition already in Graz in 2015, which stunned me already then, it took MAO’s localized Slovene plastic waste input to really strike me. Besides, being greeted by a monthly catch of domestic plastic waste, collected by the museum staff, when entering the exhibition also did its part on my emotional involvement. Most visible and unique host’s input on the travelling exhibition is an analysis of the materials of the plastic national heritage, kept in MAO’s collections. Through that, they expose the overlooked fact; there is more than just one type of plastic, as it is often perceived. Moreover, the restorers being unable to define the types with their bare eyes, this everyday material becomes unfamiliar, diverse and puzzling. What type of plastic we have is important not only for its decomposition – since not all types last the same amount of time – but also for its storage. The last is clearly stressed in MAO’s input at the exhibition with an analyse of selected design objects, opening an often overlooked chapter of object-keeping in museums, while warning about the issue; possibly causing a few grey hair to restorers and keepers of museum collections.

An exhibition that gives you chills and convinces you to make a fresh new year’s resolution.

The exhibition does not pretend to offer any aesthetic pleasures to the visitors. It plays a role of something greater. It reminds us of what we do on regular basis, and how effective we do it. If museums are supposed to take on a more active role in the society, influencing and co-shaping the society, this exhibition is a way, how this can be done. This is an exhibition not only all the children and schools need to see, but also we – adults should not miss out on it.

Advertisements

Končna postaja: morje?

Urška Purg

Na poti iz službe se ustavim v trgovini. Kupim nekaj limon in banan. Oboje zbašem vsako v svojo vrečko in skrbno odtipkam pravilne kode, da dobim še ceno. Skočim po jogurt – moj najljubši v lončku, plastenko vode, ker bom umrla od žeje in samo še po kos sira, zavitega v stretch folijo na drugem koncu trgovine. Ker se mi mudi (kot vedno), zavijem na hitro blagajno in v njihovo priročno vrečko natrpam svoj izplen. Ko doma vse skrbno raztovorim in pospravim, ugotovim, da sem iz trgovine prišla s tremi vrečkami, plastičnim lončkom in plastenko ter plastično folijo. Saj ni tako hudo. Hudo pa postane, ker je skoraj vsak drug dan tako. In ne samo pri meni. Ampak, kaj ima vse to veze z muzeji? Več kot si mislimo.

Končna postaja: morje? je razstava, ki pripoveduje zgodbo o fenomenalnem materialu – plastiki. Plastika je krasna, ker ima lahko kakršnokoli lastnost, ki jo želimo.  Poceni je, lahka, … skratka perfektna. Pripomogla je tudi k razvoju aparatov za dnevno uporabo. Plastika je vsemogočna. In hudičevo težko razgradljiva. Svojo vsemogočnost dokazuje tudi v morju, kjer v nepredstavljivo veliki gmoti konča vsakih 20 do 30 sekund.

20170110_141909

Gmota plastičnih odpadkov, ki vsake 20 – 30 sekund pristane v morju.

Za razgradnjo plastike so potrebni UV žarki.

Bi radi videli v živo, o kako veliki gmoti govorim? Sprehodite se čez gostujočo razstavo, ki jo pravkar gosti Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Že med obiskom, občutno pa tudi po njem vaše male sive celice v glavi začnejo mleti. Razstava Muzeja za oblikovanje iz Zuricha, ki po svetu potuje čim bolj okolju prijazno, je nastavljena tako, da jo je lahko razumeti in predstaviti tudi otrokom. Obiskovalce odpelje v življenje plastike po smrti, ali ko odsluži svoje za človeške namene. Poigra se z mislijo, kaj bodo arheološke izkopanine naših zanamcev, postavi pred dejstvo, koliko plastičnih odpadkov pridelamo navadni sleherniki, oprijemljivo prikaže načine reciklaže, dovoli, da sami preverimo, koliko in kako majhnih koščkov plastike se skriva v obalnem pesku, postreže s podatki, razlago in vizualnimi obogatitvami, med njimi tudi s tako imenovanim mockumentary prikazom boja vrečke za dosego vrečkarskega raja in še več.

Strupi, ki jih nosijo peleti in ki jih naspužvajo nase, se akumulirajo v maščobnih tkivih organizmov – in veriga se hitro pripelje do nas: riba poje pelete, mi pojemo ribo. In strupe skupaj z njo.

Četudi sem razstavo videla že v Gradcu leta 2015, kjer me je prav tako hipno osupnila, se me je šele tukaj trajno dotaknila, saj so jo v MAO-tu skrbno dopolnili in lokalizirali s slovenskimi ostanki plastičnih vrečk in embalaž in nenadoma zgodbo usmerili name – na vsakdanjo uporabnico. Med zaposlenimi v muzeju so mesec pred prihodom razstave prav tako zbirali svoje plastične odpadke, ki so se nabrali v pošten ribiški izplen, ki te pozdravi takoj ob vhodu na razstavo. Doprinos gostiteljev je tudi analiza materialov plastične nacionalne dediščine, ki jih hranijo v zbirkah MAO. Izpostavijo dejstvo, da ni samo ene plastike, kakor pogosto mislimo, temveč je plastik več. In glede na to, da restavrator/ka niti na oko ne more določiti, kakšna plastika je, je še tako vsakdanji in običajen material tuj, raznolik in ena velika uganka. Kakšna plastika je, ni pomembno zgolj pri njenem procesu razgradnje. Ker vse vrste plastike ne trajajo enako dolgo, je isti podatek pomemben tudi pri njeni hrambi. V MAO-tu to z analizo izbora oblikovalskih predmetov še kako dokažejo in s tem odprejo novo poglavje za hrambo nacionalne dediščine in javno opozorijo morebiti tudi nove vzroke za posivele lase prenekaterih restavratorjev in skrbnikov zbirk.

Razstava, ki te zmrazi in te pripravi do nove novoletne zaobljube.

Razstava ni mišljena in se niti ne pretvarja, da bo obiskovalcem prinesla estetski užitek. Je v vlogi nečesa večjega – opomnika, kaj počnemo in kako učinkovito to počnemo. Če naj bi muzeji prevzemali bolj aktivno vlogo v družbi, vplivali na družbo in jo pomagali sooblikovati, je gotovo tak način razstav ena od dobrih poti k temu. Gre za razstavo, ki je ne rabijo videti le vsi otroci in šole, ampak jo moramo videti mi – odrasli. Še posebej, ker je tik pred nosom, tukaj v Sloveniji. Zraven bližine pa je njen plus tudi to, da po njej ob nedeljah vodijo zmeraj zanimivi gostje iz raznovrstnih branž in profesij.